Ny förstudie beviljad av Forum Syd

I slutet av mars fick Tandalaföreningen det glada beskedet att Forum Syd har beviljat vår ansökan om en förstudie. Forum Syd är en biståndsorganisation som förmedlar bidrag från SIDA.

Sommaren 2017 avslutades vårt pilotprojekt CEG (Campaign Education for Girls) där syftet var att flickor ska kunna ta examen i samma omfattning som pojkar. Flickorna i Secondary school har problem att sköta sin hygien i skolan under de dagar de har mens, vilket gör att de har stor frånvaro jämfört med pojkarna. Givetvis har frånvaron negativ effekt på flickornas skolresultat. Framgången med pilotprojektet gjorde att vi önskar fortsätta arbetet med att stärka flickorna.

Under förstudien tänker vi planera en ny projektansökan tillsammans med vår lokala samarbetspartner TPBC. Förhoppningen är att vi ska kunna engagera kommunen i större omfattning så att vi kan säkerställa långsiktigheten i jämställdhetsarbetet.

Förstudien kommer att genomföras på plats i Nzega av Gun-Britt Wiberg och Gunilla Lundahl – Tandalaföreningens projektledare och biträdande projektledare – under två veckor i början av juli.

At the end of March, the Tandala association was pleased to announce that Forum Syd has granted our application for a pre-study. Forum Syd is an aid organization that mediates contributions from SIDA.

In the summer of 2017, our pilot project CEG (Campaign Education for Girls) with the aim that girls should be able to take the degree to the same extent as boys, was concluded. The girls in Secondary school have problems managing their hygiene in the school during their period, which means they have a great absence compared to the boys. Of course, the absence has a negative effect on the girls’ school results. The success of the pilot project meant that we wanted to continue the work on strengthening the girls.

During the pre-study, we intend to plan a new project application together with our local partner TPBC. It is our hope that we will be able to engage the municipality to a greater extent so that we can ensure the long-term perspective of gender equality work.

The preliminary study will be carried out on site in Nzega by Gun-Britt Wiberg and Gunilla Lundahl – Tandala Association’s project manager and assistant project manager – for two weeks in early July.