TANDALAFÖRENINGENS STADGAR

Antagna vid föreningens bildande 1994-10-13.
Senaste stadgeändring vid årsmötet 2018-03-19.

§ 1. Ändamål

Etablera kontakt med vänskolor i Tanzania för att skapa förståelse för varandra i skilda kulturer, samt lära av varandra.
Planera och genomföra hjälpverksamhet till skolor.
Bedriva hjälpverksamhet i civilsamhället.
Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

§ 2. Medlemmar

Som skolmedlem kan svensk skola antas.
Medlemskap är öppet för enskilda medlemmar.

§ 3. Medlemsavgifter

Fastställes vid årsmötet.

§ 4. Verksamhetsår

Med verksamhetsår avses tiden 1 januari – 31 december.

§ 5. Styrelse

a) Styrelsen skall bestå av:

 • sju ledamöter och tre suppleanter
 • bland styrelseledamötena ska det finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, projektledare och bitr projektledare
 • skolrepresentanter har närvaro- och yttranderätt

Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande.
Samtliga väljs på ett år.

b) Styrelsens ordförande väljs vid årsmötet.

c) Styrelsen företräder i alla avseenden föreningen.

d) Styrelsen övervakar stadgarnas efterlevnad.

e) Styrelsen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 6. Räkenskaperna

Räkenskaperna för verksamhetsåret skall inlämnas för granskning till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§ 7. Revision

För granskning av föreningens förvaltning svarar av årsmötet utsedda revisorer.

§ 8. Årsmöte

Årsmöte ska äga rum varje år före mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte jämte dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Följande ärenden ska förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare vid mötet.
 3. Kallelse i laga ordning.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av föreningsstyrelse: – Ordförande – Övriga styrelseledamöter
 8. Val av två revisorer.
 9. Val av valberedning.
 10. Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
 11. Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.
 12. Motioner.
 13. Övrigt

§ 9. Rösträtt

Varje styrelserepresentant samt enskild medlem äger en röst. Rösträtten kan överlåtas skriftligen till ombud. Till årsmötet utser varje skola en representant som för skolans talan vid årsmötet.

§10. Överträdelser

Medlem som ej erlagt medlemsavgift för det gångna året, skadat föreningens anseende, motverkat föreningens ändamål och verksamhet kan av styrelsen uteslutas.

§11. Motioner och förslag

Motioner och förslag skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§12. Stadgeändring

Ändringar av stadgarna beslutas av årsmötet.

§13. Upplösning

Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet. Eventuella tillgångar skall doneras till vänskolorna i Nzega-distriktet i Tanzania. Beslut om fördelning fattas av årsmötet.