Årsmöte 2023

Årsmöte i Tandalaföreningen 2023-04-19.

Plats: Roslättskolan i Svedala
Närvarande: Per Engleson, Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson Magnus Borglin, Gun-Britt Wiberg, Anne-Christine Ohlsson, Micke Rehn, Anette Gröndahl Asp, Ingrid Persson, Siri Bergenblad, Helena Havrup, Ronnie Katra, Rolf Asp, Barbro Jönsson, Leif Jönsson, Eva Palm Eriksson, Torbjörn Pettersson

 1. Ordföranden Per Engleson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter presenterade sig alla mötesdeltagarna.
 2. Per Engleson valdes till mötesordförande.
 3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
 4. Ingrid Persson och Anette Gröndahl Asp valdes att justera protokollet.
 5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 7. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
 8. Den ekonomiska redovisningen föredrogs och godkändes. Under 2022 gjordes 14 nerskick om sammanlagt 421 078 kr. Se den ekonomiska redogörelsen.
 9. Revisionsberättelsen godkändes.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år
 12. Val av övriga styrelsemedlemmar
  Ordinarie: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Magnus Borglin,
  Micke Rehn, Anette Gröndahl Asp
  Suppleanter, Ingrid Persson, Siri Bergenblad, Helena Havrup
 13. Till revisorer valdes Ronnie Katra och Rolf Asp.
 14. Valberedning, Anne-Christine Ohlsson och Siv Hansson. Sammankallande är Anne-Christine Ohlsson.
 15. Beslutades om höjd medlemsavgift, 150 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor från och med år 2024. En eventuell höjning av fadderavgiften ska diskuteras på nästa möte.
 16. Inga övriga ärenden till årsmötet har inkommit till styrelsen.
 17. Inga motioner till årsmötet har inkommit.
 18. Övrigt: Ett extra årsmöte kommer att ske när Forum Civ godkänt revisionen av CEF-projektet. Då föreslår valberedningen att Ronnie Katra väljs att ersätta Magnus Borglin som kassör. Som nya revisorer förslås Rolf Asp och Henrik Wendel.
 19. Årsmötet avslutades.

Höllviken 2023-04-25

Ordförande ____________________________
Per Engleson

Sekreterare ____________________________
​​Kerstin Engleson

Justerat av______________________________
​Ingrid Persson ​& Anette Gröndahl Asp
​​