Årsmöte 2021

Årsmöte i Tandalaföreningen. Org nr 802430-3565

Protokoll 2021-09-16
Plats: Värbygården i Bara
Närvarande: Per Engleson, Gun-Britt Wiberg, Gunilla Lundahl, Ann- Christine Olsson, Magnus Borglin, Ronnie Katra, Micke Rehn, Martine Borglin, Siri Bergenblad, Ingrid Persson, Bernardica Bröddén, Barbro Jönsson, Ingrid Alm, Anette Gröndahl-Asp, Lars Hansson, Helena Havrup

 1. Per Engleson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.
 2. Ingrid Persson valdes till mötessekreterare.
 3. Siri Bergenblad och Martine Borglin valdes att justera protokollet.
 4. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 5. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 6. Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tidigare till mötesdeltagarna och den godkändes.
 7. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.
 8. Revisionsberättelsen, som skickats till alla i styrelsen, godkändes.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.
 11. Val av övriga styrelsemedlemmar till nästa årsmöte år 2022.
  Ordinarie: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Magnus Borglin, Ann-Christine Ohlsson, Siri Bergenblad
  Suppleanter: Ingrid Persson, Helena Havrup, Micke Rehn
 12. Till revisorer valdes Ronnie Katra och Rolf Asp
 13. Till valberedningen valdes Anette Gröndahl Asp och Siv Hansson. Sammankallande är Anette Gröndahl Asp.
 14. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor.
 15. Inga motioner har inkommit.
 16. Martine efterlyste förslag på något mindre projekt alltså inte en hel skola, men kanske någon del/verksamhet på någon skola.
  Siri har kläder från Hagalidskolan som behöver komma ner.
  Diskuterades också hur vi ska kunna hjälpa till med skolan i Ugembe.
 17. Årsmötet avslutades

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte.
Ordförande __________________________________
Per Engleson

Sekreterare __________________________________
Ingrid Persson

Justerat av   ___________________    _______________________
Siri Bergenblad     Martine Borglin