Årsmöte 2020

Årsmöte i Tandalaföreningen. Org nr 802430-3565
Protokoll 2020-10-19
Plats: Värbygården i Bara
Närvarande: Kerstin Engleson, Per Engleson, Gun-Britt Wiberg, Gunilla Lundahl, Magnus Borglin, Ronnie Katra, Micke Rehn, Martine Borglin, Siri Bergenblad, Ingrid Persson, Bernardica Bröddén, Berit Jellhede.

1. Per Engleson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

2. Kerstin Engleson valdes till mötesordförande.

3. Ingrid Persson och Martine Borglin valdes att justera protokollet.

4. Mötet befanns vara behörigt utlyst.

5. Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och godkändes.

7. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.

8. Revisionsberättelsen, som skickats till alla i styrelsen, godkändes.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.

11. Val av övriga styrelsemedlemmar till nästa årsmöte år 2021.
Ordinarie: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Magnus Borglin, Ann-Christine Ohlsson, Siri Bergenblad
Suppleanter: Ingrid Persson, Bernardica Bröddén, Micke Rehn.

Skola/Vänskola
Primary Schools Skolrepresentant/er
Roslättsskolan, Svedala/Bulunde Helena Havrup
Kyrkskolan, Svedala/ Igalula Steve Nilsson, Åsa Badeur
Marbäckskolan, Svedala/Chamwabo Anders Olnert
Lerbäckskolan, Lund/Lakuyi Martine Borglin, Ella Hansson
Aggarps skola, Svedala/ Udutu Vakant, Kontaktperson: Pia Katra

Secondary Schools
Bjärehovskolan, Bjärred/ Itobo Mattias Andersson
Hagalidskolan, Staffanstorp/Mwamala Siri Bergenblad, Linda Sandgren
Naverlönnskolan, Svedala/ Nzega Day Camilla Stalbohm
Rutsborgskolan, Bjärred/Mwanhala Peter Tundo
Kasela Kontaktperson: Åsa Rosqvist

12. Till revisorer valdes Ronnie Katra och Rolf Asp

13. Till valberedningen valdes Anette Gröndahl Asp och Siv Hansson.
Sammankallande är Anette Gröndahl Asp.

14. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor. Årsmötet beslutade att behålla fadderavgifter 400 kr/år.

15. Inga motioner har inkommit.

16. Inga övriga frågor togs upp.

17. Årsmötet avslutades

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte.

Ordförande ____________________________________
Per Engleson

Sekreterare ___________________________________
Kerstin Engleson

Justerat av ____________________      _______________________
Ingrid Persson      Martine Borglin