Årsmöte 2019

 Protokoll 2019-03-28

Plats:Värbyskolan i Bara

Närvarande:  Kerstin Engleson, Per Engleson, Ingrid Monthan, Gun-Britt Wiberg,  Gunilla Lundahl, Ronnie Katra, Ann-Christine Ohlsson, Lars Hansson, Ingrid Ahlm, Martine Borglin, Magnus Borglin, Göran Andersson, Camilla Stalbohm, Anette Gröndahl Asp, Rolf Asp, Ellinor Borgas, Göran Pamp, Siri Bergenblad, Åke Nilsson, Siv Hansson, Bernadica Bröddén

 1. Ordföranden Per Engleson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Per Engleson valdes till mötesordförande.
 3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
 4. Ingrid Ahlm och Göran Pamp valdes att justera protokollet.
 5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 7. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 8. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.Ingrid Monthan skickar exempel på faktura till de svenska skolorna till Magnus Borglin. Endast en skola har betalt hittills.
 9. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.
 12. Val av övriga styrelsemedlemmar enligt det nya stadgarna från 2018. Sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

Ordinarie: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Magnus Borglin, Ann-Christine Ohlsson, Siri Bergenblad

Suppleanter: Camilla Stalbohm, Ingrid Persson, Bernadica Bröddén.

 1. Till revisorer valdes Ronnie Katra och Rolf Asp.
 2. Till valberedningen valdes Anette Gröndahl Asp och Ingrid Ahlm. Sammankallande är   Anette Gröndahl Asp
 3. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor.
 4. Inga motioner har inkommit.
 5. Övrigt

Mötet diskuterade vad som ska ingå i sponsringen av ett hygienutrymme. Skolan i Nzega ska göra en beskrivning av byggnation av ett hygienutrymme med rimliga kostnader, som ligger inom ramen för den summa som sponsrats. Mötet ansåg att den mottagande skolan bör stå för tex. hinkar till vatten, krokar, ev. stolar.

Forum Syd har beviljat 63 000 kr för en förstudie för att planera ett nytt projekt tillsammans med vår lokala samarbetspartner Tazengwa Pente Costal Bible School, TPBC. Vår egenavgift är 7 000 kr.

 1. Nästa styrelsemöte är måndagen den 6 maj kl. 18.00 på Hagalidskolan i Staffanstorp.
 2. Årsmötet avslutades.

 

Ordförande       ____________________________________

Per Engleson

 

Sekreterare        ___________________________________

Kerstin Engleson

 

Justerat av  ____________________           _______________________

Ingrid Ahlm                            Göran Pamp