Årsmöte 2018

Årsmöte i Tandalaföreningen. Org nr 802430-3565

Protokoll 2018-03-19

Plats: Kyrkskolan i Svedala

Närvarande: Kerstin Engleson, Per Engleson, Ingrid Monthan, Gun-Britt Wiberg, Gunilla Lundahl, Ronnie Katra, Lars Hansson, Barbro Jönsson, Ingrid Ahlm, Martine Borglin, Magnus Borglin, Camilla Stalbohm, Anette Gröndahl Asp, Ellinor Borgas, Siri Bergenblad, Linda Sandgren, Katarina Gunnarsson, Åsa Magnusson, Åke Nilsson, Pia Katra närvarade fr.o.m. punkt16

 1. Ordföranden Per Engleson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Per Engleson valdes till mötesordförande.
 3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
 4. Ellinor Borgas och Camilla Stalbohm valdes att justera protokollet.
 5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 7. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 8. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.
  Beslut togs att avsluta Nordeakontot.
 9. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.Val av övriga styrelsemedlemmar enligt det nya förslaget, se punkt 16.

Ordinarie: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Gun-Britt Wiberg, Magnus Borglin, Ann-Christine Ohlsson, Siri Bergenblad

Suppleanter: Camilla Stalbohm, Katarina Gunnarsson, Linda Sandgren

I styrelsen ingår även alla skolrepresentanterna tills det nya förslaget beslutats vid nästa medlemsmöte.

Skola/Vänskola

Primary Schools                                                               Skolrepresentant/er

Roslättsskolan, Svedala/Bulunde                           Åsa Magnusson

Kyrkskolan, Svedala/ Igalula                                      Anette Gröndahl Asp, Steve Nilsson

Marbäckskolan, Svedala/Chamwabo                   Ingrid Persson, Sofie Palm

Lerbäckskolan, Lund/Lakuyi                                      Martine Borglin

Stora Hammars skola, Höllviken/Kagongwa    Katarina Gunnarsson

Röda skolan, Svedala/ Udutu                                     Vakant, Kontaktperson: Pia Katra

Mölleskolan/ Senge                                                         Kontaktperson: Inger Solvén J

Idalaskolan,Veberöd/Sumbu                                      Kontaktperson: Siv Hansson

Iyombo handikappklass                                                Värby Församling, Ann-Christine Ohlsson

Secondary Schools

Bjärehovskolan, Bjärred/ Itobo                               Mattias Andersson

Hagalidskolan, Staffanstorp/Mwamala              Siri Bergenblad, Linda Sandgren

Naverlönnskolan, Svedala/ Nzega Day               Camilla Stalbohm

Linåkerskolan, Svalöv/Bukene                                 Helen Rosengren

Rutsborgskolan, Bjärred/Mwanhala                    Vakant, Kontakt Ingrid Monthan

Kasela                                                                                     Kontaktperson: Åsa Rosqvist

Karitu                                                                                      Karl-Erik Olsson, Norrtälje

Nata                                                                                         Vakant

 1. Till revisorer valdes Bert Isgren och Ronnie Katra.
 2. Till valberedningen valdes Anette Gröndahl Asp och Ingrid Ahlm.
  Sammankallande är Anette Gröndahl Asp.
 3. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor. Årsmötet beslutade att behålla fadderavgifter 400 kr/år.
 4. Beslut togs enligt ordförandens förslag. Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelsemedlemmar samt 3 suppleanter. Ytterligare ett beslut behövs, samt fyllnadsval med ytterligare 2 suppleanter planeras till nästa medlemsmöte 2018-05-21.
 5. Beslut togs att anta ett förslag, daterat 2018-02-15, om Tandalaföreningens policy angående sponsring av utbildning.
 6. Inga motioner har inkommit.
 7. Övrigt
  – Beslut togs att ändra föreningens namn till Skatteverket. Skatteverkets namn har varit Tandala-Svedala-Tanzaniaföreningen. Vi ska heta Tandalaföreningen i fortsättningen.
  – Den mest akuta reparationen på bilen i Nzega bekostas av ordföranden (2000 kr).
  Beslut togs att alla som använder bilen vid besök i Nzega ska betala för sig. Hur mycket som ska betalas beslutas på nästa möte.
  – Inbjudan till besök i Sverige i september 2018 ska sändas till Hamza Mtalai och Teguile.
  – Martine vill dela en pall med 80 vattendunkar från Solvatten med andra intresserade.
  – Information om Tandalaföreningen får göras med varje rektor för sig, enligt grundskoleschefen i Svedala.
  – Revisorn påpekade att vi behöver en engelsktalande kassör i Nzega för att underlätta kommunikationen om hur medlen används.
  –  Vår avgående kassör Ingrid Monthan avtackades och den nye kassören Magnus Borglin hälsades välkommen i styrelsen.
 8. Nästa styrelsemöte tillika medlemsmöte är den 21 maj 2018.
 9. Årsmötet avslutades

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte.

 

Ordförande       ____________________________________

Per Engleson

Sekreterare        ___________________________________

Kerstin Engleson

Justerat av        ____________________           _______________________

Ellinor Borgas                    Camilla Stalbohm