Årsmöte 2016

Årsmöte i Tandalaföreningen 2016-03-17

Protokoll

Plats: Roslättskolan

Närvarande: Gunilla Lundahl, Lars Hansson, Kerstin Engleson, Per Engleson, Ingrid Monthan, Gun-Britt Wiberg,  Barbro Jönsson, Ingrid Ahlm, Martine Borglin, Ingrid Persson, Sofie Palm, Inger Rönnbäck, Lars Rönnbäck, Åsa Rosqvist, Ing-Britt Rosberg, Camilla Stalbohm, Pia Katra, Ronnie Katra,  Anette Gröndahl-Asp, Steve Nilsson, Sarah Nilsson,

 1. Ordföranden Gunilla Lundahl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Gunilla Lundahl valdes till mötesordförande.
 3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
 4. Martine Borglin och Gun-Britt Wiberg valdes att justera protokollet.
 5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
 6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
 7. Verksamhetsberättelsen delades ut, lästes upp av ordföranden och godkändes. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.
 8. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 10. Per Engleson valdes till ordförande för 1 år.

Övriga styrelsemedlemmar valdes enligt följande:

SkolaOrdinarie, Suppleant, Kontaktperson

Bjärehovskolan Mattias Andersson (ord.)

Hagalidskolan Gunilla Lundahl (ord.) Martine Borglin (suppl.)

Linåkerskolan Helene Rosengren (ord.)

Marbäckskolan Ingrid Persson(ord.) Sofie Palm (suppl.)

Naverlönnskolan Camilla Stalbohm (ord.) Ing-Britt Rosberg (kontaktp.)

Kyrkskolan Anette Gröndahl-Asp (ord.)Steve Nilsson (suppl.)

Roslättsskolan Ingrid Ahlm (ord.) Barbro Jönsson (suppl.)

Rutsborgskolan Helen Svensson (ord.)

Idalaskolan Snezana Lindskog (kontaktp.)

NFU Kerstin Jastrell Fienholt (kontaktp.)

Röda skolan Pia Katra (kontaktp.)

Mölleskolan Inger Sollvén-Jönsson (kontaktp.)

 

Som representanter för enskilda medlemmar valdes:

Inger Rönnbäck

Ingrid Monthan

Ann-Christine Ohlsson

Kerstin Engleson

 

Till projektledare valdes Gun-Britt Wiberg och biträdande projektledare Gunilla Lundahl.

 

 1. Till revisorer valdes Bert Isgren och Ronny Katra.
 1. Nuvarande valberedning Gun-Britt Wiberg och Pia Katra omvaldes. Sammankallande är Pia Karta.
 1. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor. Årsmötet beslutade att behålla fadderavgifter 400 kr/år.
 1. Inga motioner hade inkommit.
 1. Övriga frågor:

Beslutades att Kerstin Engleson ska skicka in föreningens (Gun-Britt Wibergs) adressändring till Skatteverket, samt att föreningen ska återinföras till

Svedala kommuns föreningsregister. Vår förening har trillat bort i en organisationsförändring.

Beslut togs att föreningen ska ansluta sig till ett Swishkonto.

 1. Årsmötet avslutades.

 

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte.

 

Ordförande Gunilla Lundahl

Sekreterare Kerstin Engleson

Justeras av Martine Borglin Gun-Britt Wiberg