Årsmöte 2015

Årsmöte i Tandalaföreningen 2015-03-16

Protokoll

Plats: Roslättskolan

Närvarande: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Ingrid Monthan, Gun-Britt Wiberg, Ann-Christine Ohlsson, Barbro Jönsson, Ingrid Ahlm, Snezana Lindskog Siv Hansson, Martine Borglin, Helene Rosengren, Lars Hansson, Per Engleson, Inger Rönnbäck, Inger Andersson, Jan Andersson

  1. Ordföranden Gunilla Lundahl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
  2. Gunilla Lundahl valdes till mötesordförande.
  3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.
  4. Barbro Jönsson och Ingrid Ahlm valdes att justera protokollet.
  5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.
  6. Dagordningen godkändes utan ändringar.
  7. Verksamhetsberättelsen delades ut, lästes högt av ordföranden och godkändes. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.
  8. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
  9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  10. Gunilla Lundahl valdes till ordförande för 1 år.

Övriga styrelsemedlemmar valdes enligt följande:

Skola Ordinarie Suppleant Kontaktperson

Bjärehovskolan Mattias Andersson Ulla Steijner

Hagalidskolan Gunilla Lundahl   Martine Borglin

Idalaskolan Snezana Lindskog Jenny Borg, Siv Hansson

Linåkerskolan Helene Rosengren Vakant

Marbäckskolan Ingrid Persson Vakant

Naverlönnskolan Vakant Vakant Ing-Britt Rosberg

Nils Fredriksson Utb Per Fridberg Vakant

Roslättsskolan Ingrid Ahlm    Barbro Jönsson

Rutsborgskolan Helen Svensson  Ingegerd Whitlow

Röda skolan Vakant Vakant Pia Katra

Mölleskolan Vakant Vakant Inger Solvén-Jönsson

Representant för enskilda medlemmar

Inger Rönnbäck

Ingrid Monthan

Ann-Christine Ohlsson

Kerstin Engleson

 

Till projektledare valdes Gun-Britt Wiberg och

biträdande projektledare Gunilla Lundahl.

11. Till revisorer valdes Bert Isgren och Ronny Katra.

12. Nuvarande valberedning Gun-Britt Wiberg och Pia Katra omvaldes.

Sammankallande är Pia Katra.

13.Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor.

14. Inga motioner inkomna.

15. Inga övriga frågor togs upp.

16. Årsmötet avslutades.

 

Efter årsmötet samlades styrelsen för ett konstituerande styrelsemöte.

 

 

Vid protokollet ___________________________________

Kerstin Engleson, sekreterare

 

Ordförande       ____________________________________

Gunilla Lundahl

 

Justeras av  ___________________________       ___________________________

 

Barbro Jönsson Ingrid Ahlm