Årsmöte 2014

Årsmöte i Tandalaföreningen 2014-03-31

Protokoll
Plats: Roslättskolan
Närvarande: Gunilla Lundahl, Kerstin Engleson, Ingrid Monthan, Gun-Britt Wiberg, Ann-Christine Ohlsson, Barbro Jönsson, Pia Katra, Jenny Borg,  Siv Hansson, Åsa Roskvist, Lars Hansson, Per Engleson, Inger Rönnbäck, Maria Kvist, Inger Andersson,

1. Ordföranden Gunilla Lundahl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Gunilla Lundahl valdes till mötesordförande.

3. Kerstin Engleson valdes till mötessekreterare.

4. Per Engleson och Gun-Britt Wiberg valdes att justera protokollet.

5. Mötet befanns vara behörigt utlyst.

6. Dagordningen godkändes utan ändringar.

7. Verksamhetsberättelsen delades ut, lästes högt av ordföranden och godkändes. Kassören gick igenom den ekonomiska redovisningen, som sedan godkändes.

8. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Gunilla Lundahl valdes till ordförande för 1 år.
Övriga styrelsemedlemmar valdes enligt följande:
Skola                  Ordinarie                 Suppleant          Informatör
Bjärehovskolan    Mattias Andersson    Ulla Steijner
Hagalidskolan     Gunilla Lundahl         Maria Kvist
Idalaskolan         Jenny Borg              Siv Hansson
Linåkerskolan      Helen Rosengren      Vakant
Marbäckskolan    Ingrid Persson         Linda Tuvegård
Naverlönnskolan    Vakant                  Vakant               Ing-Britt Rosqvist
Nils Fredriksson Utb Per Fridberg         Vakant
Roslättsskolan     Barbro Jönsson         Vakant
Rutsborgskolan    Helen Svensson       Ingegerd Whitlow
Röda skolan       Jenny Törnvall         Pia Katra

Representant för enskilda medlemmar
Inger Rönnbäck
Ingrid Monthan
Ann-Christine Ohlsson
Kerstin Engleson

Till projektledare valdes Gun-Britt Wiberg och
biträdande projektledare Gunilla Lundahl.
11. Nuvarande revisorer Bo Gertsson och Bert Isgren omvaldes.

12. Nuvarande valberedning Gun-Britt Wiberg och Pia Katra omvaldes. Sammankallande är Gun-Britt Wiberg.

13. Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor.

14. Stadgarna ändrades enligt bilaga.
Beslutades att höja fadderavgiften till 400 kr.

15. Inger Andersson hade tre frågor.
Hur hög är fadderavgift för elev på universitet?

Svar: I de fall skolavgiften överskrider 400 kr tillfrågas faddern hur mycket man är beredd att betala. Avgiften för universitetsstudier överskrider   avgiften för Secondary School med flera tusen kronor. Om man vill fortsätta att stötta elev med högre studier kan man slå sig ihop några stycken och dela på kostnaden.
Hur kommer man in på facebooksidan?
Svar: Sök på Tandala. Leta efter Tandalaföreningens logga. Klicka på den.
Hur betalar man skolavgift till elev på universitet?
Svar: Skicka inte pengar med posten. På Tandalaföreningens hemsida ska man i fortsättningen kunna läsa när och vem som reser till Tanzania  nästa gång. Då kan man skicka med ett kuvert med pengar med dem. Pia Katra, Inger Rönnbäck och Gun-Britt Wiberg ska åka i juni. Ta kontakt med kassören Ingrid Monthan så kan hon kanske ha en annan lösning.

16. Årsmötet avslutades. Ordföranden tackade Lars Hansson, Bjärehovskolan, för hans insatser i Tandalaföreningen.

_________________________________        ___________________________
Kerstin Engleson, sekreterare                              Gunilla Lundahl, ordförande

Justeras:____________________________    ____________________________
Per Engleson                                    Gun- Britt Wiberg