Årsmöte 2013

Årsmöte 2013 protokoll

 

Plats: Idalaskolan, Veberöd

Datum och tid: 2013-03-28 kl. 19.00

Närvarande: Gunilla Lundahl, Gun-Britt Wiberg, Ingrid Monthan, Kerstin Engleson, Lars Hansson, Barbro Jönsson, Leif Jönsson, Siv Hansson, Jenny Borg

 

1. Årsmötet öppnas

Gunilla Lundahl önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande vid årsmötet

Gunilla Lundahl valdes till ordförande vid mötet.

3. Val av sekreterare vid årsmötet

Kerstin Engleson valdes till sekreterare vid mötet.

4. Val av två protokolljusterare

Barbro Jönsson och Leif Jönsson valdes till protokolljusterare.

5. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen delades ut till medlemmarna under mötet och godkändes.

8. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp. Den godkändes av mötet.

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10.Val av föreningsstyrelse

Ordförande: Gunilla Lundahl

Vice ordförande: Gun-Britt Wiberg

Skolrepresentanter

Skola Ordinarie Ersättare

BjärehovskolanLars Hansson*Magnus Olsson*, Ulla Stejner**

Hagalidskolan Gunilla Lundahl*    Gunilla Hallenborg_

Idalaskolan            Siv Hansson** Jenny Borg**

Linåkerskolan        Heléne Rosengren** Vakant

Marbäckskolan       Ingrid Persson** Linda Tuvegård**

Naverlönnskolan Vakant Vakant

Nils fredrikson utb. Per Fridberg**       Vakant

Roslättskolan Barbro Jönsson** Vakant

Rutsborgskolan Ingegerd Whitlow** Vakant

Röda skolan            Inger Rönnbäck* Pia Katra*

*Kvarstår ett år till

**Väljs för två år

Enskilda medlemmar

Lennart Olsson

Ingrid Monthan

Ulf Jonsson

Ann-Christine Ohlsson

Kerstin Engleson

Per Engleson

 

Projektledare: Gun-Britt Wiberg

Vice projektledare: Gunilla Lundahl

11.Val av revisorer

Nuvarande revisorer Bo Gertsson och Bert Isgren omvaldes.

12.Val av två ledamöter till valberedning för ett år

Pia Katra och Gun-Britt Wiberg valdes till valberedning.

Sammankallande är Pia Katra.

13.Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Beslutades att medelmsavgiften ska vara oförändrad; 100 kr för enskilda medlemmar och 500 kr för skolor.

14.Motioner

Inga motioner har inkommit.

15.Övriga frågor

15.1 Gun-Britt delade ut en kopia av Inbjudan till föreningen Tanzanlings 10-årsjubileum den 4 maj. Mer information om jubiléet kan fås av                 Gun-Britt. Anmälan senast den 15 april till Pär Alm par.alm@exploretours.se Behöver du övernattningsmöjlighet så bara hör av dig till Pär.

15.2 Till Tanzalings jubiléum har tre personer från Nzega inbjudits. Mötet bslöt att ta hand om dessa gäster i Svedala med omnejd fr.o.m.                   söndag 5 maj t.o.m. lunch torsdag 9 maj (Kristi Himmelsfärdsdag). En planeringsgrupp för besöket bildades bestående av Gun-Britt                     Wiberg, Kerstin Engleson, Barbro Jönsson och Leif Jönsson. Hr du idéer och förslag så hör av dig till någon av dem.

15.3 Maendeleoprojektet (SIDA-projektet) går in på sitt sista år. Arbetet med elevrådens nätverk ska fortsätta och fortbildning för lärare i                 praktisk-estetiska ämnen ska hållas.

15.4 Före den 1 maj ska ansökan om ett nytt projekt lämnas in till forum Syd. Är du intressread av att delta eller har du idéer om ett n ytt                 projekt så hör av dig till Gunilla Lundahl.

15.5 Beslutades att på Svedala marknad den 29-30 juni ha ett stånd med information med stånd och eventuellt lotteri. Ingen försäljning denna          gång

16.Årsmötet avslutas

Mötet avslutas av ordföranden.

 

Ett stort tack till Idalaskolan som stod för möteslokal och bjöd på  fika.

 

Ordförande Gunilla Lundahl

Sekreterare Kerstin Engleson

Justerare Barbro Jönsson

Justerare Leif Jönsson