Årsmöte 2012

Årsmöte 2012 protokoll
Plats Centralskolan, Svedala

Datum & tid 2012-03-19 kl 19.00

Närvarande 20 personer närvarade, enligt separat deltagarförteckning

 

1. Årsmötet öppnas

Gunilla Lundahl önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Val av ordförande vid årsmötet

Gunilla Lundahl valdes till ordförande vid mötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

Ulf Jonsson valdes till sekreterare vid mötet

4. Val av två protokolljusterare

Pia Katra och Inger Rönnbäck valdes till protokolljusterare

5. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigt utlyst

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar. Övriga frågor enligt nedan.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen delades ut till medlemmarna under mötet och godkändes.

8. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Ulf Jonsson. Den godkändes av mötet.

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Val av föreningsstyrelse

Ordförande för ett år Gunilla Lundahl

Ordinarie medlem för ett år Ulf Jonsson

Kassör Ingrid Montan

Projektledare Gun-Britt Wiberg

Biträdande projektledare Gunilla Lundahl

Repr för enskilda medlemmar Lennart Olsson

Skolrepresentanter enligt lista nedan

Skola                               Ordinarie repr                      Ersättare

Bjärehovskolan                Lars Hansson                       Magnus Olsson

Centralskolan                  Mattias Andersson                 Vakant

Hagalidskolan                 Gunilla Lundahl                     Gunilla Hallenborg

Idalaskolan                     Siv Hansson                        Jenny Borg

Kyrkskolan                      Vakant                               Vakant

Linåkerskolan                  Helene Rosengren               Vakant

Marbäcksskolan              Ingrid Persson                     Linda Tuvegård

Nils Fredriksson              Kerstin Jastrell                    Vakant
utbildning

Roslättskolan                  Barbro Jönsson                 Vakant

Rutsborgskolan              Ingegerd Whitlow               Vakant

Röda Skolan                  Ingrid Rönnbäck                Pia Katra

Stanstorpsskolan            Vakant                             Vakant

Svanbergaskolan           Vakant                              Vakant

11. Val av två revisorer

Nuvarande revisorer; Bo Gertsson och Bert Isgren, omvaldes

12. Val av två ledamöter till valberedning för ett år

Lennart Olsson och Pia Katra valdes till valberedning.

13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad; 100 kr för enskilda medlemmar
och 500 kr för skolor.

14. Motioner anmälda till styrelsen

Inga motioner var anmälda.

15. Övriga frågor

15.1. Maendeleo projektet

Gun-Britt berättade om verksamheten i föreningens nuvarande SIDA projekt.

15.2. Fadderverksamhet

Ann-Christine presenterade det förslag till förändrad fadderverksamhet som
arbetsgruppen tagit fram.

Förslaget är att man som ny fadder kan välja om man vill vara ”fondfadder”, dvs
bidra till Tandalas fond för behövande elever, eller ”individuell fadder” dvs betala för
en specifik, utpekad, elevs skolkostnader. Ett ”moraliskt kontrakt” upprättas, för att
tydliggöra att man som fadder tar på sig ett fyraårigt ansvar. Beloppet är oförändrat
300 kr/år i båda alternativen. Medlemsskap i Tandala är oförändrat frivilligt.

Arbetsgruppen upprättar & underhåller ett komplett register över alla faddrar. Gruppen
ombesörjer första kopplingen fadder/fadderelev*, påminnelse om årlig inbetalning
och information till fadder när eleven börja sista året, dvs form 4*. Man ombesörjer
däremot inte regelmässigt kontakt mellan fadder och fadderbarn*, eftersom detta skulle
innebära en ohanterlig administrativ belastning.

Individuell fadder som önskar fortsätta sponsringen efter form 4, men som önskar
samsponsring, får ordna detta på egen hand. Flera faddrar kan gå samman och meddela
hur mycket de är beredda att betala.

* om individuell fadder

Mötet godkände förslaget.

15.3. Konto

Mötet godkände öppnandet av ett placeringskonto med f.n. 1,80 % ränta i Swedbank.

15.4. 15-års jubileet

En arbetsgrupp för 15-årsjubileet har tillsatts. Ett medlemsmöte, inspirationskväll för
jubileet hölls i november, och ett antal planeringsmöten har hållits under året. Gruppens
arbete kommer att intensifieras under våren.

15.5. Information och marknadsföring

Ulf delade ut en preliminär version av den nya Tandala broschyren. Några layout
tekniska & grammatiska fel ska korrigeras, i övrigt framkom inga synpunkter. Avsikten
är att den ska vara klar & upptryckt senast till jubileet.

Ulf informerade också att en fotoutställning om Tanzania & Tandala håller på att
färdigställas. Den ska initialt finnas på Svedala bibliotek under april, men kommer också
att kunna användas senare av skolorna, tex i samband med temadagar eller andra
Tandala aktiviteter, eller vid andra liknande arrangemang.

En affisch som gör reklam för jubileet kommer att tas fram så fort programmet är
färdigt. Den kommer att distribueras per mail till alla i styrelsen, så att den kan sättas
upp på skolor etc.

16. Årsmötet avslutas

Mötet avslutades av ordförande.

Därefter visade Sara Rosqvist bilder & berättade om sitt senaste besök i Tanzania.

Centralskolan, som varit mötets värd, bjöd därefter på fika. Ett stort tack för
arrangemanget!

Ordförande

Gunilla Lundahl

Sekreterare

Ulf Jonsson

Justerare

Pia Katra

Justerare

Ingrid Rönnbäck