Årsmöte 2011

Årsmöte 2011 protokoll

Mötesdata 

Plats                        Marbäcksskolan, Svedala

Datum & tid            2011-03-21 kl 19.00

Närvarande             20 personer närvarade, enligt separat deltagarförteckning

 

1.      Årsmötet öppnas

Gun-Britt Wiberg önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2.      Val av ordförande vid årsmötet

Gun-Britt Wiberg valdes till ordförande vid mötet

3.      Val av sekreterare vid årsmötet

Ulf Jonsson valdes till sekreterare vid mötet

4.      Val av två protokolljusterare

Barbro Jönsson och Kerstin Englesson valdes till protokolljusterare

5.      Årsmötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigt utlyst

6.      Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar. Övriga frågor enligt nedan.

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen delades ut till medlemmarna under mötet. Den godkändes av mötet.

8.      Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Ingrid  Montan. Den godkändes av mötet.

9.      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10.  Val av föreningsstyrelse

Ordförande för ett år                  Gunilla Lundahl

1 ord styrelseledarmot                Ulf Jonsson

1 suppleant per skola                  enligt lista nedan

repr för enskilda medlemmar     enligt lista nedan

Projektledare                              Gun-Britt Wiberg

Biträdande projektledare            Gunilla Lundahl

Skola Ordinarie representant Ersättare
Kyrkskolan Lill Johnsson Vakant
Marbäcksskolan Marie Wennerlund Ingrid Persson
Röda Skolan Helene Nilsson Vakant
Roslättskolan Barbro Jönsson Kerstin Englesson
Idalaskolan Siv Hansson Jenny Borg
Bjärehovskolan Lars Hansson Magnus Olsson
Hagalidskolan Gunilla Lundahl Gunilla Hallenborg
Rutsborgskolan Boel Månsson Ingegerd Whitlov
Nils Fredriksson utbildning Per Englesson Vakant
Svanbergaskolan vakant Vakant
Stanstorpsskolan Britt-Marie Tullin Vakant
Centralskolan Mattias Andersson
Linåkerskolan Helene Rosengren Vakant
 
Representanter för enskilda medlemmar Lennart Olsson

Ingrid Monthan

Anita Sundelin

 

 

 

11. Val av två revisorer

Nuvarande revisorer; Bo Gertsson och Bert Isgren, omvaldes

12.  Val av två ledamöter till valberedning för ett år, varav en sammankallande

Nuvarande ledamöter; Åse Kerr (sammankallande) och Lennart Olsson, omvaldes.

13.  Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr (eller mer) för alla medlemmar.

14.  Motioner anmälda till styrelsen senast den 14 mars

Inga motioner var anmälda.

15.  Övriga frågor

15.1        Fonden

Det föreslogs att den nuvarande Fond 5-6 görs mer flexibel så att medlen I fonden kan användas både till att stötta elever I hela Secondary School, och att stötta elever vars faddrar fallit bort. För att bättre spegla detta utökade syfte föreslogs också att den döps om till Fonden. Styrelsen utser de elever som ska stöttas. Detta förslag godkändes.

15.2        Avtackande av avgående ordförande

Bo Sahlée har bidragit till föreningens verksamhet och utveckling under många år. Han har nu beslutat att avgå som föreningens ordförande Det beslutades att Bo ska avtackas på vederbörligt sätt.

16.  Årsmötet avslutas

Mötet avslutades av ordförande. Marbäcksskolan, som varit mötets värd och bjudit på fika, tackades.

 

 

Ordförande                                                Sekreterare

Gunilla Lundahl                                         Ulf Jonsson

 

Justerare                                                    justerare

Barbro Jönsson                                          Kerstin Englesson