Årsmöte 2010

Årsmöte i Tandalaföreningen 2010.04.08

Plats: Roslättskolan, Svedala

Närvarande: 22 personer

 

§1 Årsmötet öppnades.

§2 Bo Sahlée valdes till ordförande för mötet.

§3 Gunilla Lundahl valdes till sekreterare för mötet.

§4 Kerstin Engleson och Ingrid Pesson valdes att justera dagens protokoll.

§5 Årsmötet var behörigen utlyst.

§6 Dagordningen fastställdes.

§7 Bo Sahlée presenterade verksamhetsberättelsen.

Ingrid Monthan redogjorde för föreningens bokslut.

§8 Eftersom ingen av revisorerna kunde närvara vid årsmötet läste Bo Sahlée revisionsberättelsen. Revisorerna yrkar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§10 Val av föreningsstyrelse förrättades.

Ordförande för ett år Bo Sahlée

Vice  ordförande för ett år Gun-Britt Wiberg

Skolrepresentanter Ordinarie Suppleant

Idalaskolan Siv Hansson Jenny Borg

Kyrkskolan Lill Johnsson vakant

Marbäckskolan Ingrid Persson Marie Wennerlund

Roslättskolan Kerstin Englesson Barbro Jönsson

Röda skolan Helene Nilsson vakant

Stanstorpsskolan Ann Klebert vakant

Svanbergaskolan Margareta Skrifvars vakant

Bjärehovskolan Lars Hansson Magnus Olsson

Centralskolan Per Engleson Mattias Andersson

Hagalidskolan Gunilla Lundahl Gunilla Hallenborg

Nils Fredriksson Utb. Åke Nilsson Inger Ekholm-Svensson

Rutsborgsskolan Boel Månsson Ingegerd Whitlow

 

Enskilda medlemmar Lennart Olsson

Ingrid Monthan

Anita Sundelin

 

Projektledare Gun-Britt Wiberg

Bitr. projektledare Bo Sahlée

 

§ 11 Bert Isgren och Bo Gertsson valdes till revisorer.

§ 12 Till valberedning valdes Lennart Olsson och Åse Kerr.

§ 13 Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår fastställdes till:

Skolor 500 kr

Vuxna 100 kr

Barn 20 kr

§ 14 Inga motioner hade anmälts till styrelsen.

§ 15 Mötet beslöt att en lista med styrelseledamöternas telefonnummer och mailadresser ska upprättas.

  • Önskemål framfördes att möjligheten att få en enskild fadderelev också ska finnas i fortsättningen. Styrelsen fick i uppdrag att åter ta upp frågan på nästa styrelsemöte.
  • Information om kostnader för studier efter Secondary School ska tas fram och läggas ut på hemsidan.
  • Informationsblad för fadderverksamheten efterlystes.
  • Bo Sahlée informerade att hemsidan kommer att bli klar under våren.

§ 16 Mötet avslutas

 

 

Ordf.  Bo Sahlée            Sekr. Gunilla Lundahl

Justerare Kerstin Engleson                    Justerare Ingrid Persson