Året 2021 med Tandala

Verksamhetsberättelse 2021

Tandala, Svedala-Tanzaniaföreningen, org nr 802430-3565

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och redovisar härmed ett sammandrag av verksamheten.

 • Ordförande: Per Engleson
 • Vice ordförande och biträdande projektledare: Gunilla Lundahl
 • Sekreterare: Kerstin Engleson
 • Kassör: Magnus Borglin
 • Projektledare: Gun-Britt Wiberg
 • Representant för enskilda medlemmar samt fadderansvarig: Ann-Christine Ohlsson
 • Ordinarie ledamot och skolrepresentant: Siri Bergenblad
 • Suppleanter: Ingrid Persson, Micke Rehn, Helena Havrup

Medlemskola/Vänskola Skolrepresentant

 • Bjärehovskolan/ Itobo Sec. Mattias Andersson
 • Hagalidskolan/ Mwanmala Sec. Siri Bergenblad, Linda Sandgren
 • Marbäckskolan/ Chamwabo Prim. Anders Olnert
 • Naverlönnskolan/Nzega Day Sec. Camilla Stalbohm
 • Kyrkskolan/ Igalula Prim. Åsa Badeur, Steve Nilsson
 • Roslättskolan/ Bulunde Prim. Helena Havrup
 • Lerbäckskolan/Lakuyi Prim. Martine Borglin
 • Rutsborgskolan/ Mwanhala Sec. Peter Tundo

Årsmöte
Årsmöte hölls 2021-09-16 försenat på grund av Covid-19. Endast 16 medlemmar närvarade.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten varav ett var ett konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet och styrelsemötet 2021-06-09 skedde digitalt via länk.

Medlemsantal
Föreningen har under året haft 61 betalande medlemmar och 8 medlemskolor.

Vänskolearbetet
Vänskolorna har i första hand bidragit till skolmat och fadderelevers skol- och collegeavgifter. Utöver detta har bidrag skickats till trädplantering, reparation av solceller, elektricitet och påbörjande av hygienrum för flickor. Vänskolorna har under året haft svårigheter att arbeta med insamlingar på samma sätt som tidigare på grund av pandemin.

Övriga bidrag
Trelleborgs pingstförsamling har bidragit till mat för behövande familjer och reparation av skola. Värby församlings Tandala-projekt har bidragit till inackorderingskostnader för några skolflickor och mat till fattiga familjer. Aviatörernas MC-klubb i Staffanstorp har skänkt bidrag till mat åt eleverna på Bulunde Primary school. Inner Wheel i Svedala har gett bidrag till flickors utbildning Privata givare har gett bidrag till vattentankar, handtvål och mat till två skolor, till enskilda elever och till ett fotbollsprojekt.. Anonym givare har skänkt bidrag för hygieninsatser i Nzegaområdet. Ibland annat Tandalainfo oktober 2021 informerades om möjlighet att ge en julgåva till föreningens arbete. 8 500 kr kom in och har skickats ner för att användas till skolmat (majsvälling) under våren 2022, på sex vänskolor i Nzegadistriktet.

Verksamhet under året
Projekt CEF, Campaign Education for the Future, med bidrag från Forum Syd skulle starta 2020-01-01. Projektet försenades och allt har inte kunnat genomföras enligt planen på grund av Covid-19. Under året har några av de planerade aktiviteterna i projekt Campaign Education for the Future (CEF) genomförts. I projektet ingår 7 primary skolor och 14 secondary skolor.

På var och en av projektets 14 secondary skolor har åtta elever, två lärare och skolråden fått undervisning om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt Tanzanias skollag. Eleverna har sedan undervisat skolkamraterna på sina respektive skolor. Eleverna var mycket motiverade och glada att få lära sig om sina rättigheter.

CAGADO-grupperna har haft ett möte i sina nätverk (flickor från två skolor bildar ett nätverk, totalt sju nätverk för de 14 projektskolorna). CAGADO betyder Campaign Against Drop Out. Grupperna har som mål att stärka flickorna att fullfölja sin utbildning. För flickorna är det värdefullt att träffa varandra mellan de olika skolorna.

Miljöseminarier har hållits för lärare från alla 21 projektskolorna. På alla skolor har bildats miljögrupper och gjorts en handlingsplan för miljöarbetet. Varje skola har också fått vedsnåla spisar. På flera skolor har man börjat kompostera, samlat in fröer och drivit upp trädplantor samt planterat träden runt skolorna. Målet är att varje skola ska plantera minst 20 träd.

Ett hygienrum har börjat byggas på Chief Ntinginya secondary school. Hygienrummet underlättar för flickorna att gå i skolan även när de har mens.

Fadderverksamhet
Föreningen, vänskolor och privata faddrar har sponsrat 50 elever i form I-IV och 27 elever i utbildningar efter Secondary School, form V och VI, teknisk utbildning, sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och administrativ utbildning.

Resor till Tanzania
Inga resor har kunnat göras på grund av Covid-19.

Hemsida/Facebook och informationsmaterial
Tandalainfo har skickats ut i juni och oktober.

Tack
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till föreningens arbete under det gångna året.
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Höllviken 2022-02-02
Kerstin Engleson, sekreterare
______________________________
Per Engleson, ordförande
______________________________
Gunilla Lundahl, vice ordförande och biträdande projektledare
______________________________
Magnus Borglin, kassör
______________________________
Gun-Britt Wiberg, projektledare
______________________________
Siri Bergenblad, styrelseledamot och skolrepresentant
______________________________
Ann-Christine Ohlsson, fadderansvarig och representant för enskilda medlemmar
____________________________________