Året 2018 med Tandala

Året 2018 med Tandalaföreningen

Medlemsantal

Under året har föreningen haft 37 betalande medlemmar. Vi har 10 betalande medlemskolor. Utöver dessa har några personer enbart betalat fadderavgift.

Sponsorer

Värby församling har under året skänkt bidrag till mat åt fattiga familjer, till de handikappade barnen i Iyombo School, sponsrat boarding för fyra flickor på Nata Secondary School samt ytterligare tre flickor på vidareutbildning samt bidragit med medel till byggnation av hygienutrymme på Kasela Secondary School.

Aviatörerna har gett bidrag till mat på Bulunde Primary School.

Svedala Rotary klubb har sponsrat byggnation av hygienutrymme på Puge Secondary School samt medverkat till sponsringen av hygienutrymme på Kasela Secondary School tillsammans med Svedala-Bara Inner Wheel Club och Värby församling.

Inner Wheel Svedala-Bara har bidragit till byggnation av hygienutrymme på Kasela Secondary School.

Jack´s Sport har bl a skänkt sportutrustning.

Verksamhet under året

Vänskolearbetet

Ute på skolorna fortsätter arbetet med att stötta vänskolorna i Tanzania. Genom detta arbete får vänskolorna bidrag till skollunch, reparation av brunn, ny vattentank, trädplantering, dataundervisning, hygienutrymme för flickor.

Fadderverksamheten

Under året har 53 elever i form I-IV sponsrats med skolgång. Dessutom har 14 elever sponsrats i form V och VI och 18 elever med annan vidareutbildning, t.ex. teknisk utbildning, sociologi, engelska, sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning, bibliotekskunskap m.m.

Besök från Tanzania

Styrelsen tog under 2 veckor i september hand om mr Mtalai och mr Tegile som båda arbetar med att förbättra livsvillkoren för invånarna i Nzega District. Under deras vistelse gjordes flera besök på de svenska vänskolorna.

Hemsida, Facebook och informationsmaterial

Tandalaföreningen fortsätter att synas med hemsida, www.tandala.org och på Facebook.

Tack!

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till föreningens arbete under det gångna året.

Tandalföreningens styrelse genom

Per Engleson, ordförande

Kerstin Engleson, sekreterare