Året 2016 med Tandala

Medlemsantal
Under året har föreningen haft 56 enskilda medlemmar. Vi har 10 betalande medlemsskolor.
Utöver dessa har 22 personer enbart betalat fadderavgift.

Sponsorer
Värby församling har under året skänkt bidrag till mat åt fattiga, byggnadsmaterial till kyrkbyggen m.m.
Föreningen Aviatörerna har också gett bidrag till Tandalaföreningens arbete.

Verksamhet under året
Utvecklingsprojekt. Projekt Campaign Education for Girls startade 2016-07-01 och ska pågå i ett år. Det är ett pilotprojekt vars mål är att större jämlikhet mellan könen ska uppnås genom att förändra attityder i Tanzania och ge lika möjligheter för flickor och pojkar att slutföra utbildning.

Vänskolearbetet
Ute på skolorna fortsätter arbetet med att stötta vänskolorna i Tanzania. Genom detta arbete får vänskolorna bidrag till skollunch, läroböcker, idrottsutrustning, rent dricksvatten m.m.

Fadderverksamheten
Antal faddrar och fadderelever har under året ökat. Nu får 82 elever stöd att fortsätta sin skolgång, 50 flickor och 32 pojkar både i Secondary school och högre utbildning 19, 14 pojkar och 5 flickor.

Besök från Tanzania
Styrelsen tog under några dagar i juni emot läkaren på sjukhuset i Nzega, Osbourne Gwanbaye, och organiserade skolbesök och studiebesök för honom.

20-års jubileum
Den 24 september firades föreningens 20-års jubileum. I galleri KVIS lokaler i Svedala ordnades, konstutställning, dans- och sångframträdanden av elever från Naverlönnskolan och Kyrkskolan.

Försäljning av varor från Tanzania (tyger m.m.) utställning av material från Nzega som elever sammanställt samt lotteri och försäljning av nygrillad korv med bröd, kaffe och kakor.

Hemsida, Facebook och informationsmaterial
Tandalaföreningen fortsätter att synas med hemsidan och på Facebook. Under året har även ett informationsmaterial tryckts.

Tack!
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på något sätt bidragit till föreningens arbete under det gångna året.

Tandalaföreningens styrelse genom
Per Engleson, ordförande
Kerstin Engleson, sekreterare

Medlemsinfo Dec 2016